RETIA

Compliance program

Korupce je pro účel protikorupčního programu společnosti RETIA definována jako jednání, při kterém dochází ke zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v rozporu s právním řádem, etickými pravidly a na úkor organizací, v nichž (nebo pro které) ten, kdo se korupce dopouští, působí.

Společnost RETIA se rozhodla přistoupit k protikorupčnímu programu, jehož účelem je:

 • minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti společnosti RETIA,
 • preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř společnosti při zajišťování produktů a služeb pro společnost,
 • jako významný podnik českého průmyslu dát příklad, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.

Protikorupční program společnosti RETIA se skládá z:

 • etického kodexu zaměstnanců společnosti RETIA, jehož speciální část je věnována i oblasti veřejných zakázek,
 • etické linky, na kterou může kdokoliv nahlásit podnět na korupční či neetické jednání v souvislosti se společností RETIA,
 • souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle činností podniku, skupin zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých společnost RETIA působí.

Protikorupční program společnosti RETIA je realizován ve spolupráci s českou pobočkou Transparency International a v maximální možné míře realizuje požadavky projektu Defence Companies Anti-Corruption Index založeného Transparency International ve Velké Británii. Protikorupční program společnosti RETIA je k dispozici nejen zaměstnancům společnosti, ale je přístupný a využitelný širokou veřejností, a to vč. dodavatelů, dealerů, zákazníků, médií a představitelů veřejné správy v ČR i na všech dalších trzích, kde společnost RETIA ve světě působí.

Etický kodex společnosti RETIA

 1. Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i vedení společnosti. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo společnost RETIA (např. dodavatelé) v ČR i jiných zemích, kde RETIA působí.
 2. Společnost RETIA trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování požadavků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.
 3. RETIA se zapojila do protikorupčního programu Transparency International pro oblast bezpečnostních technologií a její zaměstnanci jsou povinni seznámit se s požadavky tohoto programu a ve své činnosti jednat v jeho duchu.
 4. Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu společnosti RETIA nese vedení společnosti, protikorupční program realizuje personální ředitel společnosti RETIA, který má ve věci protikorupčního programu přímý přístup k vedení společnosti a odpovídá za kontinuální realizace etické a protikorupční agendy ve společnosti. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění etického a protikorupčního programu společnosti RETIA a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.
 5. Společnost RETIA u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou společnosti způsobil, z pravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, které může přistoupit k zahájení trestního stíhání.
 6. Společnost RETIA zakazuje jakékoliv jednání zaměstnanců ve střetu zájmů. Z toho vyplývá, že zaměstnanci společnosti RETIA se nesmí podílet na dodavatelských a obchodních vztazích společnosti RETIA na straně dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či nepřímým způsobem a nesmí mít žádný osobní prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu, než je RETIA. Riziko střetu zájmů, které vyplývá např. z členství rodinných příslušníků či přátel v orgánech společností, které jsou dodavateli či odběrateli společnosti, či držení podílů v těchto společnostech, by měl zaměstnanec z preventivních důvodů ohlásit personálnímu manažerovi společnosti RETIA.
 7. V případě důvodného podezření z jednání, které je hrubě neetické, korupční, narušující bezpečnost práce, ochranu životního prostředí či poškozujícího pověst společnosti RETIA, by měl zaměstnanec nebo každý, kdo se o takovém jednání hodnověrným způsobem dozví, nahlásit toto jednání cestou etické linky společnosti RETIA. Neměly by být však dávány podněty malicherné, bez důkazů nebo dokonce nepravdivé s cílem někoho osobně poškodit. Za takové podněty je sdělovatel plně odpovědný a můžou být sankcionovány vzhledem k tomu, že narušují důvěru a standardní pracovní vztahy ve společnosti a v konečném důsledku odporují i etickému kodexu.
 8. Zaměstnanci společnosti RETIA, zejména příslušníci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dodavatele, s protikorupčním programem společnosti RETIA, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.
 9. Obchodníci společnosti RETIA jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikorupčním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).
 10. Obchodníci společnosti RETIA jsou povinni prověřit z veřejných zdrojů dostupných v médiích a na internetu, zda se v souvislosti s externími partnery společnosti RETIA vyskytují prokázané korupční případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutí, a to vč. možnosti nenavazování, resp. ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.
 11. V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti společnosti RETIA zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů společnosti RETIA a poskytování darů a pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům společnosti RETIA. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti RETIA, zejm. na jeho obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec společnosti RETIA povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.
 12. Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnost RETIA poskytovala poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.
 13. Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím.
 14. Cílem etického kodexu je nejen jeho aplikace ve společnosti RETIA, ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání do veřejnosti i podnikatelského sektoru v ČR i na zahraničních trzích.

Jan Mikulecký
Generální ředitel RETIA, a.s.

Proti korupci

Proti korupci

Jedním ze základních nástrojů protikorupčního programu společnosti RETIA je etický kodex pro zaměstnance společnosti, kteří se k jeho dodržování povinně zavazují. Některá jeho ustanovení se však dotýkají i partnerů společnosti RETIA, např. obchodních zastoupení. Etický kodex společnosti RETIA vychází z požadavků programu britské Transparency International. Etický kodex obsahuje:

 • zákaz korupčního jednání
 • zákaz jednání ve střetu zájmů
 • nahlašování podnětu na korupční či neetické jednání
 • zvláštní povinnosti na úseku obchodu při plnění protikorupčního programu
 • zásady při sponzoringu resp. pro dary politickým stranám a hnutím
 • závazek šířit protikorupční program i mimo společnost RETIA

S celým textem Etického kodexu společnosti RETIA se můžete seznámit zde.

Etický kodex společnosti RETIA

RETIA se jako společensky odpovědná společnost působící v oblasti speciální elektroniky v oblasti sponzoringových aktivit logicky zaměřuje zejména na podporu neziskových aktivit v regionech, kde působí. Může se jednat o aktivity sportovní, kulturní, vzdělávací či jiné. Zvláštní postavení mezi nimi mají aktivity z oblasti vzdělání, které podporují rozvoj studia technických oborů, které významně přispívají k národnímu bohatství ČR, posilují její exportní potenciál a zároveň se dlouhodobě potýkají s nedostatkem kvalitních studentů.

Pravidlem sponzoringu společnosti RETIA je, že nesmí být účelově vázán na realizace jakékoliv obchodní příležitosti, ať už ve veřejném či soukromém sektoru. Stejně tak nesmí dojít ke sponzoringu, který by v praxi naplnil definici střetů zájmů. Sponzoringové aktivity společnosti RETIA zpravidla zveřejňuje, a to formou tiskové zprávy či informací na svých webových stránkách.

Podpora politických stran a hnutí

Podpora politických stran a hnutí či individuálních politicky činných osob ze strany společnosti RETIA musí být transparentní. Zároveň tato podpora nesmí být nikdy vázána na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném sektoru. Společnost RETIA bude v rámci případné podpory politických stran a hnutí striktně dodržovat literu zákona.

Dary a pozornosti

V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti společnosti RETIA zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů společnosti RETIA a poskytování darů a pozorností.

Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům společnosti RETIA. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti RETIA, zejm. na jejich obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec společnosti RETIA povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.

Poplatky za zprostředkování (facilitation payments)

Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnost RETIA poskytovala poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě dealerských smluv, licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.

Účast společnosti RETIA na offsetových programech

Přestože česká legislativa ve shodě s právem Evropské unie již neumožňuje zapojení českých podniků do offsetových programů v případě veřejných zakázek české vlády a ministerstev, v rámci zahraničních kontraktů může být součástí podmínek i plnění offsetových programů. Typickým požadavkem, a to i v případě vyspělých demokratických států, může být požadavek na částečné přenesení výroby, což lze považovat za tzv. přímý offset. Společnost RETIA ve spolupráci se zahraničními partnery realizuje offsetové programy vždy v souladu s národní legislativou zpravidla za účelem naplnění požadavků zákazníka na získání schopnosti produkty částečně vyrábět a samostatně servisovat. Společnost RETIA odmítá a nepodílí se na offsetových programech, jejichž náplní je pouze zadávání zakázek v oborech nesouvisejících s jejím podnikáním, které v sobě zahrnují korupční riziko a mohly by být zneužity jako korupční kanál. O aktivitách, které svou náplní lze zařadit do kategorie přímých offsetů, společnost RETIA zpravidla informuje veřejně v rámci publicity okolo dané zakázky (přenesení výroby připadá v úvahu pouze u významnějších a veřejně kontrolovatelných projektů).

Etická linka (ET-LINK) společnosti RETIA

Za účelem vytvoření jednotného informačního kanálu pro sdělování podnětů na jednání, které je neetické, korupční, protizákonné, porušující bezpečnost práce nebo ochranu životního prostředí, zřídila společnost RETIA etickou linku ET-LINK, na kterou může kdokoliv podnět na výše uvedené jednání podat ve formě zaslání podnětu na e-mail etika@retia.cz.

Společnost RETIA jednoznačně preferuje, aby podněty nebyly anonymní, protože anonymní podněty představují samy o sobě riziko neetického jednání a zneužití etické linky. Nikomu ale není bráněno, aby podnět podal i anonymně.

Příjemcem podnětu je personální oddělení společnosti RETIA, které v případě, že byl podnět podán e-mailem, potvrdí odesilateli jeho přijetí a ve lhůtě 14 dní ho informuje, jak bylo s podnětem naloženo, případně v jaké fázi řešení je. Po vyřešení podnětu informuje odesílatele o výsledku.

Společnost RETIA prohlašuje, že důvodných podnětů na etickou linku si váží a jejich podávání podporuje. To samozřejmě neplatí pro podněty lživé či podněty s cílem nespravedlivě osočit jinou osobu či společnost. Takový podnět sám o sobě představuje porušení etického kodexu a protikorupčního programu společnosti RETIA se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

Vnitřní oznamovací systém

Naše společnost je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém, který je postavený na anonymitě, důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého relevantního oznámení.

K čemu vnitřní oznamovací systém slouží?

Zaměstnanci, smluvní partneři, společníci a členové volených orgánů společnosti a další třetí osoby zainteresované na činnosti společnosti mohou prostřednictvím etické linky oznámit podezření z porušení právních předpisů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a navazující české právní úpravy (“Právní předpisy”) či porušení etických norem, které se společnosti zavázala dodržovat. Oznámení mohou být podána i anonymně. Oznámením a oznamovatelům vymezeným v Právních předpisech jsou garantována práva vyplývající z Právních předpisů, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

Jak oznámení učinit?

Podněty je možno podávat několika způsoby:

 • prostřednictvím online schránky důvěry
 • osobně u určené příslušné osoby: Lukáš Ondráček, tel.: 736 797 981
 • nebo prostřednictvím oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba, která jako jediná zná identitu oznamovatele.