RETIA

Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnost jednoduše a bezplatně odevzdat použité elektrozařízení a baterie/akumulátory.

Konečný uživatel má v systému nakládání s použitými výrobky zásadní roli, neboť rozhoduje, co udělá s použitým elektrozařízením nebo bateriemi. Tyto použité nepotřebné výrobky nepatří do kontejnerů na komunální odpad. Po ukončení životnosti je nezbytné tyto výrobky odevzdat na místo zpětného odběru nebo poslednímu prodejci. Aby elektrozařízení a baterie nebo akumulátory mohly být recyklovány, musí být odevzdány v nedemontovaném stavu. Proto výrobek nerozebírejte, ale odevzdejte jej kompletní. Jen tak bude zajištěno jeho maximální využití.

Zpětný odběr, využití nebo odstranění použitých elektrozařízení, baterií/akumulátorů a plnění dalších povinností zajišťuje společnost RETIA, a.s. v souladu s platnou legislativou ve spolupráci s kolektivním systémem provozovaným společností ASEKOL a.s. (elektrozařízení) a ECOBAT (baterie/akumulátory).

Použité výrobky můžete bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru zřízených mj. těmito kolektivními systémy. Další informace naleznete na internetových stránkách www.asekol.cz, www.ecobat.cz a kompletní seznam míst zpětného odběru použitých elektrozařízení naleznete na webové stránce Ministerstva životního prostředí: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/.

V případě nákupu nového elektrozařízení od společnosti RETIA, a.s., můžete použité elektrozařízení, podobného typu, použití a ve stejném množství bezplatně odevzdat v místě jejich nákupu, tj. na adrese RETIA, a.s., Pražská 341, 530 02 Pardubice. V uvedeném místě můžete bezplatně odevzdat i použité přenosné baterie/akumulátory.

Pokud se elektrozařízení nebo baterie/akumulátor odloží do běžného komunálního odpadu, nedojde k jeho recyklaci a vzhledem k obsahu nebezpečných látek může ohrozit životní prostředí a lidské zdraví. Použitá elektrozařízení a baterie/akumulátory jsou zdrojem materiálů, které lze recyklovat a tím šetřit primární zdroje surovin. Spotřebitel tak svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním použitého elektrozařízení, baterie/akumulátoru na místech k tomu určených významně přispívá k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.

Na elektrozařízení, na jeho obalu, popř. v průvodní dokumentaci i na baterii/akumulátoru je uveden grafický symbol přeškrtnuté popelnice.  Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho životnosti uložen společně se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na místa k tomu určená tak, aby bylo zajištěno jeho další zpracování.

Děkujeme za Vaše ohleduplné chování.