RETIA

Etický kodex společnosti RETIA

 1. Tento etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, ať už v technickohospodářských nebo dělnických profesích, management společnosti i vedení společnosti. Některá jeho ustanovení se vztahují i na specifické skupiny zaměstnanců (např. obchodníci) nebo se dotýkají subjektů mimo společnost RETIA (např. dodavatelé) v ČR i jiných zemích, kde RETIA působí.
 2. Společnost RETIA trvá u svých zaměstnanců i partnerů nejen na dodržování požadavků právních norem, ale i na vysokých etických standardech založených na čestném jednání, důvěře, transparentnosti, otevřenosti, integritě a odpovědnosti.
 3. RETIA se zapojila do protikorupčního programu Transparency International pro oblast bezpečnostních technologií a její zaměstnanci jsou povinni seznámit se s požadavky tohoto programu a ve své činnosti jednat v jeho duchu.
 4. Obecnou odpovědnost za realizaci protikorupčního programu společnosti RETIA nese vedení společnosti, protikorupční program realizuje personální ředitel společnosti RETIA, který má ve věci protikorupčního programu přímý přístup k vedení společnosti a odpovídá za kontinuální realizace etické a protikorupční agendy ve společnosti. V jeho odpovědnosti je i monitoring a vyhodnocování plnění etického a protikorupčního programu společnosti RETIA a rovněž zavedení formálního procesu řešení korupčních podezření.
 5. Společnost RETIA u svých zaměstnanců důsledně odmítá a zakazuje jakékoliv korupční jednání, v případě prokázání korupce vůči pachateli uplatňuje nárok na náhradu škody, kterou společnosti způsobil, z pravidla s ním okamžitě ukončí pracovní poměr a dle své zákonné povinnosti neprodleně nahlašuje korupční jednání Policii ČR, které může přistoupit k zahájení trestního stíhání.
 6. Společnost RETIA zakazuje jakékoliv jednání zaměstnanců ve střetu zájmů. Z toho vyplývá, že zaměstnanci společnosti RETIA se nesmí podílet na dodavatelských a obchodních vztazích společnosti RETIA na straně dodavatelů či odběratelů zboží a služeb přímým či nepřímým způsobem a nesmí mít žádný osobní prospěch z těchto vztahů od jiného subjektu, než je RETIA. Riziko střetu zájmů, které vyplývá např. z členství rodinných příslušníků či přátel v orgánech společností, které jsou dodavateli či odběrateli společnosti, či držení podílů v těchto společnostech, by měl zaměstnanec z preventivních důvodů ohlásit personálnímu manažerovi společnosti RETIA.
 7. V případě důvodného podezření z jednání, které je hrubě neetické, korupční, narušující bezpečnost práce, ochranu životního prostředí či poškozujícího pověst společnosti RETIA, by měl zaměstnanec nebo každý, kdo se o takovém jednání hodnověrným způsobem dozví, nahlásit toto jednání cestou etické linky společnosti RETIA. Neměly by být však dávány podněty malicherné, bez důkazů nebo dokonce nepravdivé s cílem někoho osobně poškodit. Za takové podněty je sdělovatel plně odpovědný a můžou být sankcionovány vzhledem k tomu, že narušují důvěru a standardní pracovní vztahy ve společnosti a v konečném důsledku odporují i etickému kodexu.
 8. Zaměstnanci společnosti RETIA, zejména příslušníci obchodního a marketingového oddělení, jsou povinni seznámit externí partnery, zejména dodavatele, s protikorupčním programem společnosti RETIA, resp. těmi jeho částmi, které se externích partnerů týkají.
 9. Obchodníci společnosti RETIA jsou povinni v procesu vyhodnocování obchodních příležitostí a jednání o obchodních případech brát do úvahy korupční rizika. Ta jsou dána zejména tím, zda je zákazník z veřejného či soukromého sektoru, jaká je pozice země původu zákazníka v globálním antikorupčním žebříčku Transparency International a jaký je způsob zadání (soutěžní nebo oslovením jediného subjektu).
 10. Obchodníci společnosti RETIA jsou povinni prověřit z veřejných zdrojů dostupných v médiích a na internetu, zda se v souvislosti s externími partnery společnosti RETIA vyskytují prokázané korupční případy a vzít to do úvahy při obchodních rozhodnutí, a to vč. možnosti nenavazování, resp. ukončení vztahů s partnery, u nichž se korupce objevila.
 11. V rámci budování dobrých vztahů zejména v obchodní oblasti společnosti RETIA zajišťuje pro své partnery standardní služby včetně možnosti hrazení nákladů pobytu partnerů společnosti RETIA a poskytování darů a pozorností. Je však zakázáno zajišťovat partnerům nepřiměřeně luxusní ubytování, neetické a drahé zábavní služby nebo jim dávat dary, jejichž hodnota je zjevně nepřiměřená. Toto jednání je považováno za potenciální korupci ve vztahu k partnerům společnosti RETIA. Stejně tak mají manažeři a zaměstnanci společnosti RETIA, zejm. na jeho obchodním úseku, zákaz takovéto zjevně nepřiměřené služby či luxusní dary přijímat. V případě, že dojde k takovému jednání ze strany partnera, má zaměstnanec společnosti RETIA povinnost hlásit tuto skutečnost nadřízenému.
 12. Na některých zahraničních trzích můžou být úředníky ve veřejném sektoru požadovány tzv. poplatky za vyřízení věci (facilitation payments), které jsou podle tamního práva legální. Je přísně zakázáno, aby společnost RETIA poskytovala poplatky za zprostředkování. Do definice poplatků za zprostředkování nespadají obchodní provize pro partnery v soukromém sektoru, např. na základě licenčních smluv či smluv o obchodním zastoupení.
 13. Zakazuje se poskytování sponzorských darů, které jsou účelově vázány na jakoukoliv obchodní příležitost ve veřejném či soukromém sektoru. Toto pravidlo obdobně platí i pro dary politickým stranám a hnutím.
 14. Cílem etického kodexu je nejen jeho aplikace ve společnosti RETIA, ale též podpora protikorupční agendy a poctivého podnikání do veřejnosti i podnikatelského sektoru v ČR i na zahraničních trzích.

Tento etický kodex nabývá účinnosti dne 1. května 2021.

Ing. Michal Satrapa
Generální ředitel RETIA, a.s.